Wycena nieruchomości
Pojęcie: Działka gruntu
Działka gruntu - należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej. (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami)