Wycena nieruchomości
Pojęcie: Ograniczone prawo rzeczowe
Ograniczone prawo rzeczowe - prawo do korzystania w ograniczonym zakresie z cudzej rzeczy. Lista praw jest ściśle określona i obejmuje: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę.