Wycena nieruchomości
Pojęcie: Wspólnota mieszkaniowa
Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. (na podstawie ustawy o własności lokali)