Wycena nieruchomości
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych

W dniu 5 sierpnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jej celem ma być faktyczna realizacja zasady jawności ksiąg wieczystych, poprzez zagwarantowanie szybkiego i łatwego do nich dostępu przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności poprzez Internet.

Nowelizacja tej ustawy rozstrzyga, że księgi wieczyste będą zakładane i prowadzone przede wszystkim w formie elektronicznej, a docelowo wyłącznie w systemie informatycznym.

Do głównych zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy należy zaliczyć ustawowe zagwarantowanie powszechnego, bezpłatnego dostępu do przeglądania księgi wieczystej z wykorzystaniem Internetu oraz wprowadzenie nowego rodzaju dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, jakim będzie wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, obejmujący dane ze wskazanych działów księgi nieczystej.

Dzięki nowelizacji zainteresowani będą mieli możliwość składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z tej księgi lub zaświadczenia o zamknięciu takiej księgi i samodzielnego wydrukowania przez wnioskodawcę dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki takie będą miały moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Zmiana ustawy umożliwi wyszukiwanie ksiąg wieczystych w zasobach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przez wymienione enumeratywnie podmioty, po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości.

Nowelizacja ma wejść w życie w dniu 1 grudnia 2013 r.