Wycena nieruchomości
Pojęcie: Działka budowlana
Działka budowlana - należy przez to rozumieć zabudowaną działkę gruntu której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami)