Wycena nieruchomości
Pojęcie: Dzierżawa
Dzierżawa - umowa, zgodnie z którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz, w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. (na podstawie kodeksu cywilnego)