Wycena nieruchomości
Pojęcie: Obiekt budowlany
Przez pojęcie obiekt budowlany należy rozumieć: - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, - budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, - obiekt małej architektury; (na podstawie prawa budowlanego)