Wycena nieruchomości
Pojęcie: Nieruchomość gruntowa
Nieruchomość gruntowa - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami)