Wycena nieruchomości
Pojęcie: Las

Las - jest to grunt:

  1. o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:

    a) przeznaczony do produkcji leśnej lub

    b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo

    c) wpisany do rejestru zabytków;

  2. związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

    (na podstawie ustawy o lasach)