Wycena nieruchomości
Grunty rolne - zmiany
Grunty rolne - zmiany

Od 30 kwietnia 2016 roku obowiązuje Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Obecnie, co do zasady nabywcą ziemi będzie mógł być tylko rolnik indywidualny. W rozumieniu tej ustawy jest to osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze, która od 5 lat mieszka na terenie gminy, gdzie posiada już działkę rolną i od 5 lat samodzielnie na niej gospodaruje. Gdyby tego wszystkiego było mało, to nawet jeśli nabywcą ziemi będzie rolnik, musi on przez 10 lat ją uprawiać i nie będzie mógł on jej w tym czasie sprzedać czy wydzierżawić. W szczególnych sytuacjach zgodę na sprzedaż wydawać będzie sąd.

Jest kilka wyłączeń spod tej ogólnej zasady. Z grona „nierolników” działkę rolną będzie mogła nabyć m. in. jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina), skarb państwa, kościoły i związki wyznaniowe, osoba bliska zbywcy lub osoba dziedzicząca po zmarłym rolniku. W innych przypadkach na transakcję zbycia będzie musiał się zgodzić prezes ANR, a on wyda decyzję pozytywną, jeśli zbywca udowodni, że nikomu innemu niż „nierolnikowi” ziemi nie może sprzedać.

O zgodę będzie mógł też wystąpić „nierolnik”, który udowodni, że będzie dobrze gospodarował i zobowiąże się, że przez 5 lat będzie mieszkał na terenie gminy, w której planuje rozpocząć działalność rolniczą. Co ciekawe, jeśli rolnik nie dostanie zgody na sprzedaż ziemi, cenę rynkową za nią będzie musiała zapłacić ANR. Inne wyłączenia dotyczą powierzchni działek gruntu. Nadal możliwy jest wolny obrót działkami o powierzchni nieprzekraczającej 0,3 ha. Działki większe (do 0,5 ha) „nierolnik” kupi jedynie jeśli w dniu wejścia w życie ustawy zajęte były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695). Ciekawą furtką jest też zapis, zgodnie z którym zbywalność pod rządami nowej ustawy zachowają też nieruchomości, dla których do 30 kwietnia 2016 roku wydane zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dodatkowo ustawa wstrzymuje, poza kilkoma wyjątkami sprzedaż państwowej ziemi. Zasada ta dotyczy nieruchomości rolnych o powierzchni ponad 2 ha. Obecnie podstawową formą gospodarowania państwową ziemią będzie dzierżawa. Zakaz więc nie obowiązuje wobec mniejszych działek oraz tych, dla których np. wydano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu czy uchwalono plan miejscowy zakładający przeznaczenie inne niż rolnicze.