Wycena nieruchomości
Pojęcie: Opłata planistyczna
Opłata planistyczna lub renta planistyczna - są to potoczne określenia daniny publicznej płaconej jednorazowo przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy. Kwestię opłaty planistycznej normuje art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następujący sposób: Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.