Wycena nieruchomości
Pojęcie: Księga wieczysta
Księgi wieczyste stanowią publiczny, jawny, prowadzony przez sądy rejestr stanu prawnego nieruchomości. Doniosła rola ksiąg wyraża się w tym, że dokonane w nich wpisy stanowią gwarancję dla bezpiecznego obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych według miejsca położenia nieruchomości. Instytucją ksiąg wieczystych rządzi kilka zasad. Najważniejsze z nich to: jawność formalna, domniemanie zgodności ze stanem faktycznym, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, pierwszeństwo praw wpisanych. Przy każdej księdze wieczystej są prowadzone akta, gdzie składa się wszystkie dokumenty i pisma, które były podstawą wpisów w księdze.