Wycena nieruchomości
Pojęcie: Prawo pierwokupu
Prawo pierwokupu - uprawnienia pierwszeństwa przy kupnie oznaczonej rzeczy, w razie gdyby rzecz ta była komukolwiek sprzedawana. Należy pamiętać, że prawo pierwokupu ogranicza zobowiązanego wyłącznie w przypadku sprzedaży, nie zaś przenoszenia własności na podstawie innego tytułu prawnego, jak darowizna, zamiana, wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, czy wyzbycia się własności na podstawie innych czynności prawnych (np. rozrządzenie testamentowe) lub zdarzeń prawnych (wywłaszczenie). Prawo pierwokupu jest niezbywalne i niepodzielne tzn. że nie może być wykonane tylko co do części rzeczy. Niezbywalność dotyczy tylko zakazu przenoszenia w drodze czynności prawnej, co oznacza, że prawo to jest dziedziczne. Prawo pierwokupu co do nieruchomości można wykonać w ciągu miesiąca, a co do innych rzeczy – w ciąg tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały zastrzeżone inne terminy.