Wycena nieruchomości
Zmiany w księgach wieczystych

Od dnia 1 lipca 2014r. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany w internetowym dostępie do ksiąg wieczystych.

Dotychczas można było księgi wieczyste jedynie przeglądać po wpisaniu ich numerów w internetowej przeglądarce ksiąg wieczystych, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html.

>> więcej

Grunty rolne - zmiany

Od 30 kwietnia 2016 roku obowiązuje Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

>> więcej

Prawo budowlane - zmiany

16 marca br. prezydent podpisał nowelizację prawa budowlanego, której głównym celem ma być usprawnienie procesu budowlanego, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym (Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw).

>> więcej

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych

W dniu 5 sierpnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jej celem ma być faktyczna realizacja zasady jawności ksiąg wieczystych, poprzez zagwarantowanie szybkiego i łatwego do nich dostępu przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności poprzez Internet.

>> więcej

Deregulacja zawodów

W dniu 9 lipca 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Jej celem ma być ułatwienie dostępu do wybranych zawodów, czyli redukcji ograniczeń stawianych przez prawodawców osobom chcącym je wykonywać. Obejmuje ona tzw. pierwszą transzę zawodów.

>> więcej

Ustawa deweloperska

W dniu 29 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana powszechnie ustawą deweloperską. Głównym jej celem jest lepsza ochrona nabywców mieszkań i domów na rynku pierwotnym poprzez wprowadzenie nadzoru nad pieniędzmi powierzonymi deweloperom przez klientów. Ustawa również reguluje treść umowy deweloperskiej określając prawa i obowiązki stron.

>> więcej

Licytacje komornicze w Internecie

W dniu 6 stycznia 2012 r. zaczyna obowiązywać zmieniony Art. 955 kodeksu postępowania cywilnego dotyczący obwieszczeń o licytacjach komorniczych.

Dotychczas komornicy byli zobowiązani obwieszczenia o licytacjach ogłaszać w budynku sądowym, w lokalu organu gminy oraz w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.

>> więcej

Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP

W dniu 3 grudnia 2011 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, uchwalona przez Sejm 16 września 2011 r. (Dz. U. nr 233, poz. 1382 z 2 listopada 2011 r.).

Podstawowym celem nowelizacji ustawy jest przyspieszenie procesu prywatyzacji państwowych gruntów z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych. Pomóc w tym mają przede wszystkim wyłączenia z dużych obszarowo (od 429 ha w górę) dzierżawionych nieruchomości 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

>> więcej